کادر صلایان

تیم حرفه‌ای ما در مسیر خلق ایده‌های شما

دکتر مسعود ابدان

دکتر مسعود ابدان

مدیر عامل شرکت
رضا اسماعیلی

رضا اسماعیلی

مدیر تبلیغات و فضای مجازی
زهرا اسلامی نژاد

زهرا اسلامی نژاد

پشتیبانی و ارتقا رتبه
دکتر فاطمه اذانی

دکتر فاطمه اذانی

مشاوره طراحی و ایده پردازی
Call Now Buttonبرقرای تماس تلفنی